You are here

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Vejchef: Ivan Hyllested Pedersen

Veje og Grønne områder har ansvaret for den daglige drift af Roskilde Kommunes veje, stier, torve og grønne områder. 

Arbejdet omfatter både de praktiske arbejdsopgaver som for eksempel:

 • Gaderenholdelse,
 • Vejvedligeholdelse,
 • Græsklipning

og de administrative opgaver som for eksempel:

 • Udlejning af grønne områder og vejarealer til arrangementer,
 • Administration af de private fællesveje og –stier,
 • Trafikplanlægning og fremme af trafiksikkerhed og miljø.

Veje og Grønne områder deltager i den overordnede planlægning i tæt samarbejde med andre afdelinger og forvaltninger i kommunen. Projektering og anlæg af kommunens veje, stier, torve, grønne områder og udendørs idrætsanlæg varetages ligeledes af afdelingen.

Veje og Grønne områder har det budgetmæssige ansvar for vejdriften og parkdriften. Budgettet på vejdriften omfatter vejvedligeholdelse, gaderenholdelse, kollektiv trafik, glatførebekæmpelse m.m..

Det praktiske arbejde udføres dels af Materielgården, der er Veje og Grønne områders udførende afdeling, dels af private entreprenører.

Samarbejdet mellem administrationen og Materielgården er organiseret efter det såkaldte BUM – princip. Det vil sige, at Materielgården i princippet udfører de praktiske opgaver til markedspriser inklusiv alle overheadomkostninger og at der aflægges regnskab efter årsregnskabsrapporten. Materielgården har desuden indtægter fra driftsopgaver udført for andre forvaltninger.

Organisering:

Veje og Grønne områder er delt op i 2 afsnit, der varetager opgaverne som beskrevet herunder, og Materielgården, der varetager alle de praktiske driftsopgaver på park- og vejområdet.

Trafik- og Affald

Strategi og planer for f.eks.

 • Skovrejsning
 • Byggemodning
 • Trafikplanlægning
 • Nye veje, pladser og parker.

 Projektering, anlæg og drift af:

 • Kollektiv trafik
 • Parkering
 • Færdselssikkerhed
 • Trafiksignaler og vejbelysning
 • Skiltning (nye planer og vedligeholdelse)
 • Trafikudvikling i samarbejde med Region og stat
 • Vejvisnings- og færdselstavler
 • Mindre trafikrelateret projektering.
 • Vejmyndighed

Park og Vejdrift

 • Belægninger
 • Broer og bygværker
 • Parkdrift
 • Renholdelse
 • Mindre driftsrelateret projektering
 • Tilladelser
 • Anvendelse af parker, veje torve og pladser
 • Gravetilladelser
 • Overkørsler
 • Vejsyn
 • Naturbeskyttelse og naturforvaltning

En del vejmyndighedsopgaver og opgaver som for eksempel afdelingens bidrag til byggesager og lokalplaner udføres på tværs af afsnittene.

Det er en klar målsætning for Veje og Grønne områder, at opgaverne, der stilles af Roskilde Kommunes byråd og politiske udvalg, skal løses på en effektiv og kvalificeret måde, således at alle samarbejdspartnere opfatter afdelingen som kompetent og afdelingen har de nødvendige faglige kompetencer til at løse opgaverne.